1

କମ୍ପାନି ବିଷୟରେ

କାରଖାନା ଭ୍ରମଣ |
କୁଜୋଉ ଆଏଏନ୍ ମେଟାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ କୋ
2007 ମସିହାରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ, କୁ z ୍ଜୋ ଆଏଏନ୍ ମେଟାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ।


ଉତ୍ପାଦ
କ୍ୟାଟେଗୋରୀଗୁଡିକ |
10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମେ ଗର୍ବିତ | ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ-ପୂର୍ବ, ଏସିଆ, ୟୁରୋପୀୟର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ |

ଗୋଟିଏ-ବନ୍ଦ ସେବା |
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

SUBSCRIBE |

ସଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଖୋଜ!


ତାଜା ଖବର
ଆମେ ଚାଇନା ଠାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦ ବିତରଣ କରୁ | ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ |
କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |
6061 T6 T651 aluminum plate usage
2023-06-03

6000 series alloy ,6061 T6 ,6061 T651

ଆହୁରି ପଢ
6061 T6 T651 aluminum plate usage

ଆମ ବିଷୟରେ

କୁଜୋଉ ଆଏଏନ୍ ମେଟାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ କୋ
କୁଜୋଉ ଆଏଏନ୍ ମେଟାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ କୋ
2007 ମସିହାରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ, କୁ z ୍ଜୋ ଆଏଏନ୍ ମେଟାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ।
Email:info@aymetals.com
ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଗୋପନୀୟତା ନୀତି